History

 सुदूर पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय दिपायलमा कार्यरत रहेका प्र.ना.म.नि.ज्यूहरुको विवरण

सि.न. नामथर देखि सम्म कैफियत
 १ हेम बहादुर सिंह २०३९।०१।०१ २०४१।०८।२०  
 २ पुर्ण बहादुर लामा २०४१।०८।२० २०४४।९।१३  
 ३ अच्युत कृष्ण खरेल २०४४।०९।१९ २०४६।११।१२ का.बा.
 ४ रुद्र बहादुर पाण्डे २०४६।११।१२ २०४८।०१।०८ का.बा.
 ५ अच्युत कृष्ण खरेल २०४८।०१।०८ २०४८।०२।१४  
 ६ द्धारीका बहादुर श्रेष्ठ २०४८।०२।१९ २०४९।०७।१४  
 ७ सोमकान्त शर्मा   २०४९।०७।१४ २०४९।११।१५  
 ८ ढालमान थापा २०४९।१२।०२ २०५०।०२।१८ का.बा.
 ९ ढालमान थापा २०५०।०२।१८ २०५१।१०।०६  
 १० गोबिन्दकर्म थापा २०५१।१०।०६ २०५२।०३।०८  
 ११ रमेश राज लामा २०५२।०३।०८ २०५२।०७।१६ का.बा.
 १२ रमेश राज लामा २०५२।०७।१६ २०५३।११।१९  
 १३ राम बहादुर थापा २०५३।११।१९ २०५४।०४।०८  
 १४ रामेश्वर प्रसाद खरेल २०५४।०४।०८ २०५४।०९।१६  
 १५  अशोक सिंह ठकुरी  २०५४।०९।१६  २०५५।०६।०२  
 १६  तिर्थ कुमार प्रधान  २०५५।०६।०२  २०५५।०९।०६  काज
 १७  अरुण कुमार सिंह गुरुङ्ग  २०५५।०९।०६  २०५६।०४।११  
 १८ ओम बिक्रम राणा २०५६।०४।११ २०५७।०७।१२  
 १९ रबिकान्त अर्याल २०५७।०७।२२ २०५७।१२।०८  
 २० कृष्ण बस्नेत २०५७।१२।०८ २०५८।१०।१०  
 २१ अशोक कुमार श्रेष्ठ २०५८।१०।१० २०५९।०८।०६  
 २२ शेर बहादुर शाह २०५९।०८।०६ २०६०।०७।२०  
 २३ नारायण शर्मा आचार्य २०६०।०७।२० २०६२।०२।१८  
 २४  रमेश कुमार श्रेष्ठ  २०६२।०२।१८  २०६३।०२।०८  
 २५  सुरेन्द्र बहादुर पाल  २०६३।०२।०८  २०६४।०४।०४  
 २६  कल्याण कुमार तिम्सिना  २०६४।०४।०४  २०६५।०६।०२  
 २७ प्रकाश कुँवर २०६५।०६।०२ २०६६।०४।१४  
 २८ ढक बहादुर कार्की २०६६।०४।१४ २०६६।०६।०१ नि.प्र.ना.म.नि. प्र.ब.ऊ.
 २९ पार्वती थापा मगर २०६६।०६।०२ २०६६।०८।१२ काज
 ३० बिमला थापा शर्मा २०६६।०८।२० २०६७।०९।०८ काज
 ३१ गणेश राज राई  २०६७।०८।२७ २०६८।०४।२७  
 ३२ बिश्वराज सिंह शाही २०६८।०४।२७ २०६९।०७।०३  
 ३३ सुशिलवरसिहथापा २०६९।०७।०३ २०७०।०२।२९  
 ३४ नारायण प्रशाद बस्ताकोटी २०७०।०२।३० २०७०।०९।१०  
 ३५ जय बहादुर चन्द २०७०।०९।११ २०७१।१०।१५  
 ३६ राम कुमार खनाल २०७१।१०।१५ हाल कार्यरत