Lost Identity Card

              निम्न प्रहरी अधिकृतहरुको परिचय पत्र हराएको सुचना

सि.नं.

दर्जा

नामथर

हराएको स्थान

हराएको मिति

कार्यरत स्थान

प्रकाशित मिति

कैफियत

प्र.स.नि.

धन सिंह भाट

महेन्द्रनगर कंञ्चनपुर

२०७५।०८।०९ गते

ई.प्र.का.दोधारा कंञ्चनपुर

२०७५।०८।१३ गते ।

 

नोट: माथि उल्लेखित परिचय पत्र फेला परेमा फोन नं. ९८४८७८०९१९ मा सम्पर्क गरिदिन हुन । साथै नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाई दिन हुन अनुरोध गरिन्छ ।